Αγάπησα-την-που-καρκιάς-Λούλλα-μου-Μαρούλλα-μου


Αγάπησα την που καρκιάς-Λούλλα μου Μαρούλλα μου. 
Κυπριακά παραδοσιακά τραούθκια (Οι Λάς) 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (διάλεκτος)ΡΩΜΑΙΙΚΑ/Rumca

51,557